Casusregisseur Jeugd en Veiligheid – Matchpartner Werving en Selectie – Hoogeveen

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is eengespecialiseerd detacheringsbureau in de branches : Zorg enWelzijn, Arbo en Verzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wijvanuit de inhoud en hierbij stellen wij jou centraal.
Wij vinden het belangrijk om een duurzame samenwerking aan te gaan.Hierbij is gezelligheid en een klik ook zeker belangrijk. Denkdaarbij aan af en toe gezellig lunchen en koffie drinken met jevaste contactpersoon of sparren over jeloopbaan

Reageerdirect!

Waarom reageren naar deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.Voor deze vacature kan je schakelen met Angela Tjapkes via 06 344644 83 of angela@matchpartner.nl

Functieomschrijving

Deze gemeente wil verbindingen leggen tussen deuitvoering van verschillende wetten; daarbij geldt het principe ééngezin, één plan, één aanspreekpunt. Ook gaan ze uit van deverantwoordelijkheid van ouders voor hun kind(eren) en versterkenze waar nodig hun eigen kracht en zelfregie.

Voor deze functie ligt het accent van je betrokkenheid bijgezinnen waar er zoveel zorgen zijn over veiligheid en ontwikkelingvan een kind dat er meer nodig is om de veiligheid te waarborgen enontwikkelingsdreiging te doen afnemen.

Functie-informatie

Je houdt je bezig met:

 • Het opbouwen van het diagnostischbeeld met behulp van daarvoor beschikbareinstrumenten;
 • Het verrichten vancrisisinterventie;
 • Het vaststellen van de benodigde zorgen het opstellen van een plan van aanpak met decliënt;
 • Het opstellen van een verwijzing, c.q.beschikking voor de benodigde zorg enondersteuning;
 • Het signaleren van (aspecten) vanonveiligheid; het kunnen maken van eenrisicotaxatie;
 • Het opstellen van veiligheidsplannen(Gezinsplan) met de cliënt en diens (sociale en professionele)netwerk en het bewaken van de uitvoering vanveiligheidsplannen;
 • Het voeren van regie op veiligheid enwaar nodig bijsturen;
 • Het (waar nodig) indienen vanverzoeken tot onderzoek bij de Raad voor deKinderbescherming;
 • Het ondersteunen van de cliënt bij hetdaadwerkelijk inzetten van zorg op basis van de beschikking en hetbewaken van de continuïteit en samenhang van de zorg enondersteuning;
 • Het met de cliënt evalueren of degeleverde zorg nog voldoet aan de gestelde doelen. Indien nodigzorgen voor een eventuele bijstelling, aanscherping en/of wijzigingvan de indicatiestelling;
 • Het bijhouden van hetcliëntdossier;
 • Samenwerken met casus- enprocesregisseurs en betrokkenhulpverlening;
 • Coördineren van vrijwillig geslotenplaatsingen.

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevanteHBO-opleiding (bijvoorbeeld SPH, MWD,SJD)
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaringbinnen de jeugdhulpverlening
 • Je hebt ervaring in het werken metveiligheidsplannen
 • Je hebt kennis en ervaring in hetwerken met complexegezinssituaties
 • Kennis en ervaring met Signs ofSafety
 • Ervaring met indicatietrajecten is eenpré
 • Je hebt gedegen kennis van hetwerkveld van de jeugdzorg
 • Je hebt kennis en inzicht in hetambulante en het geïndiceerde hulpaanbod enmethodieken
 • Je beschikt over uitstekendecontactuele en communicatieve vaardigheden (mondeling enschriftelijk) en gevoel voorverhoudingen
 • Je hebt een doel- en resultaatgerichtewerkwijze met een vraag- en oplossingsgerichteaanpak
 • Je kunt daadkrachtig en met gezag enovertuiging optreden
 • Je hebt een analytische werkwijze, opbasis waarvan je gegevens kunt omzetten naar concrete doelen enindicatie
 • Je hebt vaardigheden om ogenschijnlijktegengestelde belangen te kunnen hanteren en in conflicten tekunnen bemiddelen
 • Je beschikt over een geldigrijbewijs
 • Je woont bij voorkeur niet in hetwerkgebied
 • Je bentSKJ-geregistreerd

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris tot €5247- o.b.v. 36uur
 • Jaarcontract met optie tot verlenging ofvast dienstverband
 • Reiskosten ofleaseauto
 • Pensioenregeling
 • Eindejaarsuitkering

Lees hier meer

Deel deze vacature: