Leerling Automonteur – Maintec Vakschool – Hoogeveen

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Als leer­ling Au­to­mon­teur in Hoo­ge­veen, ga jij niet aan de slag met de stan­daard auto’s, maar ga jij wer­ken met vracht­wa­gens en op­leg­gers. Het echte werk dus! Kun je sleu­te­len aan vracht­wa­gens dan kun jij aan alles sleu­te­len. Je start jouw dag met een verse kop kof­fie en samen met jouw leer­mees­ter Kees neem jij de werk­or­ders voor die dag door. Van­daag ga jij wer­ken aan een truck die APK ge­keurd moet wor­den, een vracht­wa­gen die een klei­ne beurt nodig heeft en bij een aan­han­ger moet er het een en an­de­re aan­ge­past wor­den zodat er een con­tai­ner op kan. Tus­sen­door krijg je nog een spoed­je want er staat een chauf­feur op de stoep met een kapot knip­per­licht. Nadat jul­lie alle werk­or­ders heb­ben af­ge­werkt is de dag al­weer voor­bij en ga je weer naar huis.

Je gaat een keer per week naar school en daar krijg je vak­ken als: Ne­der­lands, En­gels, re­ke­nen en bur­ger­schap. Daar­naast krijg je keu­ze­vak­ken om je ver­der te spe­ci­a­li­se­ren in de be­drijfs­wa­gen­tech­niek. Deze the­o­rie breng je weer in prak­tijk op jouw werk­plek.

Via Main­tec krijg je een per­soon­lij­ke Main­tec coach, die jou met alles helpt, zodat je z.s.m. dat fel­be­geer­de di­plo­ma in ont­vangst kan nemen.

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

 • Di­rect sa­la­ris, tus­sen € en € (afh. van er­va­ring en leef­tijd);
 • Per week of per 4 weken uit­be­taald, de keus is aan jou;
 • Va­kan­tie­geld, weet jij al waar de reis heen gaat;
 • 25 be­taal­de va­kan­tie­da­gen per jaar (o.b.v. 40 uur);
 • Heb jij een auto, dan mag jij op jouw werk gra­tis jouw auto was­sen;
 • Op­lei­ding, boe­ken­geld en extra vak trai­nin­gen wor­den door Main­tec be­taald;
 • Toffe Main­tec events, denk aan: voet­bal, kar­ten, piz­za-avon­den en bor­rels;
 • Werk­kle­ding, ge­reed­schap en vei­lig­heids­schoe­nen wor­den ui­ter­aard voor je ge­re­geld;
 • Een con­tract voor de duur jouw op­lei­ding (2 of 3 jaar);
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding a €0,19 per ki­lo­me­ter;
 • Je krijgt een per­soon­lij­ke Main­tec coach, die jou van A tot Z gaat be­ge­lei­den.
 • Waar ga je wer­ken?

  Jij komt te wer­ken bij één van de bes­ten en de groot­se in de au­to­mo­ti­ve bran­che. Als jij col­le­ga wordt bij deze klant, mag jij in je han­den knij­pen! Met 40 ves­ti­gin­gen door heel Ne­der­land krijg je er met­een col­le­ga’s bij. Je gaat wer­ken met de beste ge­reed­schap­pen en tech­no­lo­gieën. Wil jij wer­ken met pas­sie, ben jij be­trouw­baar, lever je met trots een vracht­wa­gen of op­leg­ger af en wil je het samen met jouw col­le­ga’s doen. Dan heb jij waar­schijn­lijk het­zelf­de DNA, als de col­le­ga’s uit jouw team en ben jij het ont­bre­ken­de puz­zel­stuk­je.

  Jouw team be­staat uit zo’n 25 ge­zel­li­ge col­le­ga’s die naast hard wer­ken ook van een lol­le­tje hou­den. Elke be­zoe­ker op de werk­vloer wordt door het hele team vrien­de­lijk be­groet. Er zijn di­ver­se ont­wik­kel- en door­groei­mo­ge­lijk­he­den zodat je op­ties krijgt om je bre­der te oriënte­ren. Zodat je pre­cies gaat doen, wat jij leuk vindt. Vlak voor de kerst is er een heel vet per­so­neels­feest met di­ver­se ar­ties­ten en een bra­de­rie. Waar jij jouw eigen kerst­pak­ket mag sa­men­stel­len. Daar wil jij toch ook bij zijn?

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

 • Een af­ge­ron­de vm­bo-op­lei­ding en je wilt star­ten met de mbo-op­lei­ding op: ni­veau 2 Basis Tech­ni­cus Be­drijfs­au­to­tech­niek of ni­veau 3 All­round Tech­ni­cus Be­drijfs­au­to­tech­niek;
 • Gek van tech­niek, las­sen en me­taal­be­wer­king;
 • Jij bent re­pre­sen­ta­tief, klant- en ser­vi­ce­ge­richt;
 • Jouw mo­ti­va­tie om een hele goede mon­teur te wor­den, is jouw groot­ste drijf­veer;
 • Jij woont in Hoo­ge­veen of om­ge­ving: Coe­vor­den, Nieuw-Am­ster­dam, Emmen of Kla­zien­a­veen.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: